Available courses

Course Image Nhap mon Cong nghe Ky thuat Co dien tu_ Nhom 01CLC

Nhap mon Cong nghe Ky thuat Co dien tu_ Nhom 01CLC

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử trình độ đại học để đào tạo ra những chuyên gia cho các lĩnh vực liên quan đến ngành Cơ điện tử. Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo…